Bones pràctiques

Bones pràctiques a la Federació

Els principis de l’ètica orienten la nostra activitat. Innovació, eficàcia, eficiència i excel·lència inspiren la gestió de la Federació Autisme Catalunya, que és especialment sensible a la promoció dels valors ecològics i de sostenibilitat, en el sentit més ampli de la paraula, amb l’objectiu de fer viable el nostre projecte a llarg termini.

 • La Federació Autisme Catalunya assumeix i promou els valors del respecte per a la dignitat humana, llibertat, solidaritat, tolerància, justícia i igualtat.
 • La Federació Autisme Catalunya promou els valors ecològics, en sentit general i, particularment en l’àmbit del món del treball, així com la consciència de la necessitat de treballar amb eficiència, seguretat i en condicions que no atemptin contra la salut dels treballadors ni de les persones usuàries del serveis de les seves entitats adherides.
 • La Federació Autisme Catalunya vetlla per una utilització eficient, correcta i racional dels seus serveis i recursos materials, afavorint la coordinació entre departaments per tal de gestionar de forma òptima tots els serveis i recursos de les seves entitats adherides.
Bones pràctiques
Estatuts

Estatuts de la Federació Autisme Catalunya

La Federació Autisme Catalunya (Federació d’Associacions de Pares de Persones amb Autisme de Catalunya), és una entitat sense ànim de lucre que des de la seva fundació l’any 1997 treballa pel benestar de les persones amb autisme i les seves famílies. Està inscrita amb el número 306 de la secció 2a del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.

Podeu consultar els estatuts de la Federació Autisme Catalunya.

Memories

Memòria d'activitats

En aquest espai podeu consultar les memòries d’activitats de la Federació Autisme Catalunya.

Memories
Memories

Comptes anuals

En aquest espai podeu consultar els comptes anuals de la Federació Autisme Catalunya.

Òrgans de govern

Òrgans de govern

La Junta Directiva, és l’òrgan de govern de la Federació Autisme Catalunya i té com a funcions  administrar-la i representar-la d’acord amb la Llei, els Estatuts i els acords que prengui l’Assemblea General.
Actualment els membres de la Junta Directiva són els següents:
 • Presidenta
  Marta Roca, en representació d’apafac
 • Secretari
  Antonio Lozano, en representació d’asepac
 • Tresorera
  Núria Ras, en representació de cerac
 • Direcció
  Rebeca Sánchez.
  És llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses amb MBA, i postgrau en Captació de Fons.
Respecte

Assetjament sexual per raó de sexe i/o orientació sexual

Totes les persones tenen dret a rebre un tracte respectuós i digne, a la salut en el treball, a ser tractades amb igualtat i a no patir discriminació en els llocs de treball. L’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual atempten contra aquests principis. La Federació Autisme Catalunya rebutja aquestes actuacions i, per tant, expressament emprèn les accions necessàries per no tolerar i facilitar els mitjans necessaris per impedir que es produeixin.

El Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, d’orientació sexual i/o de la identitat sexual, reuneix les actuacions per prevenir, detectar i resoldre les situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual que es puguin produir en la nostra entitat. És un compromís institucional per a l’erradicació total d’aquestes conductes i per garantir la salut de les persones que pateixen aquestes situacions.

Respecte
Informació jurídica

Informació jurídica

La normativa reguladora aplicable a la Federació Autisme Catalunya és la següent:

 • Normativa internacional
  • Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 183 Assemblea General de l’ONU el 10 desembre 1948 -articles 20 i 21-.
  • Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, de 19 desembre 1966 -article 22-. Instrument de Ratificació de 13 abril 1977.
 • Normativa europea
  • Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 -artículo 11-. Instrumento de Ratificación de 26 de septiembre de 1979
  • Resolución A-2-196/1986 de las Comunidades Europeas, de 13 de marzo de 1987, sobre asociaciones sin fines de lucro en la Comunidad Europea
  • Convenio-Marco Europeo, sobre cooperación transfronteriza entre Comunidades o Autoridades territoriales, hecho en Madrid el 21 de mayo de 1980. Instrumento de Ratificación de 10 de julio de 1990
 • Normativa estatal bàsica
  • Constitució Espanyola – article 22, de 27 desembre 1978.
  • Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
  • Reial Decret 1497/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova del Registre Nacional d’Associacions i de les seves relacions amb els restants registres.
  • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació de comerç electrònic.
  • Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
  • Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  • Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d’utilitat pública.
  • Reial Decret de 24 de juliol de 1889, pel qual es publica el Codi Civil -articles 28, 35 al 39 i 41-.
  • Ordre INT / 1089/2014, de 11 de juny, per la qual s’aprova el model de memòria d’activitats a utilitzar en els procediments relatius a associacions d’utilitat pública.
  • Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  • Llei 6/1996, de 15 de gener, del Voluntariat.
  • Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.
  • Reial Decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratives i el model de pla d’actuació de les entitats sense fins lucratius.
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
 • Normativa catalana
  • Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya -article 118-.
  • Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
  • Reial Decret 3526/1981, de 29 de desembre, sobre traspassos de serveis en matèria d’associacions.
  • Reial Decret 1266/2007, de 24 de setembre, sobre traspàs de funcions de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d’utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions.
  • ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.