La Federació Autisme Catalunya té les línies d’actuació següents:

 • Sensibilització social sobre l’autisme i les necessitats de les persones afectades.
  En aquest sentit, les activitats principals que es duen a terme són les següents: difusió mitjançant les xarxes socials d’informació sobre el tema i campanyes de conscienciació i sensibilització per a la inclusió de les persones amb TEA a la societat.
 • Millora de la qualitat de vida de persones amb TEA.
  En aquesta línia, les activitats principals que es duen a terme són de formació i assessorament. En aquest sentit s’organitzen cursos, conferències, xerrades i tallers sobre l’autisme i el tractament i l’atenció de les persones afectades i específicament es proporciona formació i pautes de treball a famílies i professionals. Així mateix, la Federació assessora les associacions de familiars titulars de centres o serveis per a l’atenció i el tractament de persones amb TEA.

Activitats i serveis

La Federació Autisme Catalunya, a través de les associacions, ofereix diverses activitats i serveis. Entre totes elles, destaquem les següents:
Diagnòstic i assessorament

Diagnòstic i assessorament

Les famílies amb un fill o filla amb sospita de patir un TEA necessiten un diagnòstic explícit i comprensible, un pronòstic i un suport i assessorament professional adequats.
Al servei de diagnòstic i assessorament, s’atenen demandes de famílies, professionals, centres educatius i de salut mental i administracions públiques.
Un cop elaborat el diagnòstic, es lliura un informe escrit a la persona interessada, i en cas de ser menors, als familiars o tutors que han realitzat la demanda.

Tractaments ambulatoris

Tractaments ambulatoris

Els tractaments ambulatoris tenen com a finalitat aplicar tractaments pedagògics, psicològics i psiquiàtrics a persones afectades de trastorn de l’espectre.
El protocol dels tractaments ambulatoris consta d’un diagnòstic clínic, una avaluació psicològica, diferents entrevistes, una observació conductual directa, una aplicació d’instruments psicològics, l’elaboració del programa d’intervenció, una avaluació contínua i les revisions corresponents.

Habilitats psicosocials

Habilitats psicosocials

La seva finalitat és potenciar els aspectes afectivorelacionals, de comunicació, cognitius i d’autonomia personal i social de les persones amb TEA.
Una de les característiques del trastorn de l’espectre autista és la gran heterogeneïtat de la població afectada. A més d’aquestes diferències interindividuals, les persones afectades d’autisme també manifesten importants diferències intraindividuals durant el seu cicle vital, amb variacions destacables dels quadres psicopatològics.
Aquestes diferències interindividuals i intraindividuals fan necessari un pla datenció molt adaptat a cada cas particular.

Teràpia ocupacional

Teràpia ocupacional i treball amb suport

Una de les tècniques més reeixides per contribuir a l’aprenentatge laboral de les persones amb autisme severament afectades és l’anomenada feina amb suport. Aquest concepte sutilitza per definir les tasques laborals realitzades per persones amb discapacitat i té com a objectiu que la gran majoria daquest col·lectiu pugui desenvolupar, amb independència del grau de disminució, activitats productives.

Activitats esportives

Activitats esportives

L’educació física i psicomotriu és una activitat fonamental dels programes terapèutics de les persones amb TEA, ja que els seus beneficis van més enllà dels aspectes purament motors i psicomotors, contribuint al benestar general de la persona.
La seva comesa és oferir activitats a les persones amb TEA que desenvolupin i millorin la seva capacitat física i repercuteixin de manera positiva en el seu benestar psíquic.

Residències terapèutiques

Residències terapèutiques

Les finalitats de les residències terapèutiques són:

 • Dotar d’una llar la persona amb autisme
 • Residència permanent o temporal, dacord amb les necessitats de les persones ateses i les seves famílies.
 • Tractaments específics de llarga durada.
 • Suport familiar.
 • Facilitar lavaluació diagnòstica.
Voluntariat escolar

Voluntariat escolar

L’activitat “Voluntariat escolar: aprenem junts!” té com a objectiu organitzar grups de voluntaris escolars per tal que participin d’activitats amb persones amb autisme, de manera que ambdós col·lectius obtinguin un benefici mutu.

Atenció integral TEA

Atenció integral a persones amb TEA

L’activitat conté un pla de formació adreçat a famílies de persones amb autisme, un pla de suport i assessorament familiar individualitzat i un programa d’acompanyament especialitzat

Oci per a persones amb TEA

Sortim! Oci per a joves amb TEA

El projecte consisteix en un programa d’activitats d’oci adreçat a adolescents afectats de trastorn de l’espectre de l’autisme sense discapacitat intel·lectual associada. Aquestes activitats d’oci es duen a terme a la comarca del Vallès Oriental i sempre en espais exteriors.